اهداف انجمن

انجمن با هدف حفظ حقوق حرفه‌اي و اجتماعي توليد كنندگان صنعت سيم و كابل و موارد وابسته به اين صنعت تشكيل شد ليكن در حال حاضر اهدافمورد نظر به نحو چشمگيري توسعه يافته است اين اهداف عبارتند از: